Chapela

hudební uskupení

Autorské písně
Ať nám Hospodin žehná (Svatební žalm)
Blahoslavení chudí v duchu
Bože, buď milostiv a žehnej nám
Chci Tě oslavovat, Hospodine
Chci Ti, Pane, chválu vzdát
Chvalme Pána, vzývejme Ducha
Děkujte Hospodinu
Dodejte síly
Duchu Svatý, přijď (Sestup mezi nás)
Duše má chval Hospodina
Haleluja spasení
Hledejte Pána, ubožáci, a vaše duše bude žít
Hospodin je mé světlo a má spása
Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 103)
Hospodinovy předpisy jsou správné (Žalm 19)
Jásejte Bohu, všechny země (Žalm 66)
Jen v Bohu odpočívej, duše má
Má duše Tě velebí
Miluji Tě Hospodine, má sílo
Ochraň mě, Bože, neboť se k Tobě utíkám (Žalm 16)
Ordinárium M. Přikryla (Ordinárium Hrozen)
Oslavujme Pána našeho
Pán dá požehnání (Žalm 29)
Spravedlivým přichází spása od Hospodina
Svou sílu hledejte u Pána
Teď je ten čas
Tobě patří dík (Vzdávám díky a zpívám chválu svou)
Uzřely všechny končiny země
Velebím
Vládni mi (Pomoz mi otevřít Ti vše)
Všechnu naději
Zaradoval jsem se, když mi řekli (Žalm 122)
Interpretace písní
Agnus Dei (Haleluja)
Ať požehnán je Bůh
Ať srdce mé Tebe vídá
Ať tu sláva Pánova
Blízkost Tvé tváře
Boží přítel
Budu Ti hrát Hospodine před anděly
Bůh je tak blízko
Chci oslavovat
Chleba a víno neseme (Truvérská mše - obětování)
Dotýkáš se mocí
Duchu přijď
Hosana (Prichádza Kráľ slávy)
Hospodine, kdo je podobný Tobě?
Hudba doznívá
Immanuel (Duch Páně nad Tebou)
Já jsem s tebou (Půjdeš-li pouští)
Ježíši, jsi spása duše mé
Kadoš (Hospodin, Pán a Bůh všemohoucí)
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu
Klaníme se před Tvou tváří
Lidé všech národů, tleskejte v dlaně
Miluj Pána, Boha svého
Mluv ke mně Králi
Můj Bůh je můj štít
Náš Bůh a Pán je z Judy lev
Obklop mě
Pane milostivý
Pane můj, Ty jediný
Pánu ať zní píseň chval
Píseň spasených (Hoden je Beránek)
Pojď, teď je ten čas
Přijď k nám, Duchu Boží
Přijď Tvůj oheň
Radostí jsi mou (Chválím slávu Tvou můj Králi)
Řeka Tvé lásky
Ruah (Ne silou, ani mocí)
Sláva Tvá (Beránku můj)
Sláva, náš Pán je živ
Smím sklonit tvář
Svatý jsi náš Pán
Tleskejte rukama víc
Tobě, Králi, toužím
Tvé světlo ve tmě svítí
Tvoje jméno vyznávám
Ty jsi Král
Tys můj skalní štít
Už budeme spolu
Větší je náš Bůh (Vodu ve víno změnils)
Víc lásky (Toužím Tě mít rád)
Vládni mi, Pane můj
Vše odkládám (Já se vzdávám)
Vzývám svaté jméno Tvé
Zázraky (Bůh zázraků)
Zde jsem (K nám když jsi vstoupil)
Zpívat píseň lásky smím
Regenschori 2024